Doctor Solomoni real traditional healer

 Doctor Solomoni real traditional healer

DOCTOR SOLOMONI

Akalumba akampesha amano umukulu wang’anga

FROM KAMBWILI

He is healing every sickness or any problems you are going through. You are all welcome to Dr. Solomoni

Iseni bonse mukundapwa kuli Dr. Solomoni akalumba akampesha amano. Aleposha amalwele aya lekana lekana pamo ngaya apali;

 • HIV/AIDS
 • Akankulila
 • Ubufyashi
 • To remove bad luck
 • Ukuposha ubushilu
 • Bola bola
 • Those who want to bring back lovers within 24hrs
 • Abalekwata amafya panchito
 • Abalefwaya promotion panchito
 • Ngamulakwata ama problems banana myenu or bedroom issues
 • Akaswende
 • Ukulunda mafupa
 • Inchila
 • Akapopo
 • Bp
 • Sugar
 • Stroke
 • Ukufimba amolu
 • Ifibanda

Aleposha amalwele ayalekana lekan yonse. Iseni bonse kuli Dr. Solomoni nukupwisha amafya mulepitamo. Ushilwele takabila shing’anga

Kuti mwatuma pama numbers aya

0969 522371 / 0975 674392

Nokulanshanya bwino wino na Dr.Solomoni

Iseni!! Iseni!! bonse

The Independent Observer

https://tiozambia.com

John Sakala is a Journalist yearning for independent journalism

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.